Select your region

Terms & conditions

1. Aanvaarding van deze gebruiks- en servicevoorwaarden.

Deze Online Shop (zoals hieronder gedefinieerd) wordt namens Polestar Ltd ontwikkeld en gepubliceerd  door de Zweedse onderneming Wackes AB (‘de Onderneming’), met maatschappelijke zetel en hoofdkantoor in Box 957, 501 10 Borås, Zweden (ondernemingsnummer: 556319-9255).

Uw gebruik van de website www.additionals.polestar.com en/of andere media voor gegevensuitwisseling (gezamenlijk de ‘Online Shop’) en de bestelling van Producten (zoals hieronder gedefinieerd) via de Online Shop zijn onderhevig aan deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden. We verzoeken u deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden aandachtig te lezen voor u een bestelling plaatst in de Online Shop.

Door de online shop te bezoeken en/of te gebruiken, aanvaardt u en verbindt u zicht tot deze gebruiks- en servicevoorwaarden. indien u deze gebruiks- en servicevoorwaarden niet aanvaardt, dient u zich te onthouden van het bezoek aan en/of het gebruik van de online shop.

Indien u jonger dan 18 jaar bent of als minderjarige wordt beschouwd in uw land van woonplaats, moet u uw wettelijke voogd vragen uw registratie in de Online Shop voor u te doen.

Indien u deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden aanvaardt en naleeft, verleent de Onderneming u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om de Online Shop te gebruiken, enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, zoals uiteengezet in deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden.

Wanneer u deze Online Shop gebruikt, zullen Polestar en de Onderneming uw persoonsgegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Lees hier onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Polestar en de Onderneming.

2. Terbeschikkingstelling en gebruik van de online shop.

Overeenkomstig de toepasselijke, verplichtende wetgeving heeft de Onderneming het recht om de Online Shop ter beschikking te stellen zoals ze passend acht, met inbegrip van het recht om wijzigingen aan te brengen in de Online Shop. Indien dergelijke wijzigingen ook wijzigingen aan uw besturingsomgeving of andere apparaten vereisen, zal u die op uw eigen kosten moeten uitvoeren. De Onderneming brengt u een redelijke tijd van tevoren op de hoogte van wijzigingen die een wezenlijke invloed hebben op het gebruik van de Online Shop.

De Onderneming kan het gebruik van de Online Shop opschorten indien dat nodig is, bijvoorbeeld voor installatiewerken, wijzigingen of onderhoud, of indien de wetgeving, de regelgeving of de overheden dat eisen, of indien er andere gerechtvaardigde redenen zijn om het gebruik op te schorten. De Onderneming streeft ernaar te verzekeren dat de opschorting zo kort mogelijk is. Overeenkomstig de toepasselijke, verplichtende wetgeving heeft de Onderneming het recht om de Online Shop naar eigen goeddunken te sluiten. Indien het gebruik van de Online Shop wordt opgeschort of beëindigd, zal de Onderneming u een redelijke tijd van tevoren op de hoogte brengen.

U stemt ermee in om de Online Shop te gebruiken op een manier die geen schade berokkent aan de Onderneming, andere gebruikers of derde partijen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Online Shop zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen indien u deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden schendt of misbruik maakt van de Online Shop of de Online Shop in ongebruikelijke mate belast. De Onderneming heeft het recht om u de toegang tot de Online Shop te ontzeggen indien ze reden heeft om te geloven dat u betrokken bent bij illegale activiteiten of de veiligheid van de gegevens of de privacy van andere gebruikers of van de Onderneming in gevaar brengt.

De Onderneming kan een beroep doen op onderaannemers om haar verplichtingen met betrekking tot de Online Shop en/of deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden na te komen.  

3. Beleid inzake producten, verzending en betaling en retours

 3.1    Producten

Door de Online Shop te gebruiken, kunt u bepaalde producten kopen, waaronder maar niet beperkt tot merkartikelen en bijhorigheden (‘Producten’). De verkoop wordt bindend tussen u en de Onderneming wanneer de Onderneming uw betaling ontvangt.

Informatie over de levertermijn van het Product en andere productinformatie vindt u op de website van de Online Shop. Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid.

3.2    Verzending en betaling

De verzendtermijnen kunnen variëren, afhankelijk van het product, zijn beschikbaarheid en mogelijke andere, praktische factoren. We raden u aan de verzendtermijn voor elk Product afzonderlijk te raadplegen.

Als u een afdruk wenst van een bestelling die u hebt geplaatst, kunt u de bevestiging van de bestelling, die u na het plaatsen van uw bestelling ontvangt, afdrukken. Die bevestiging wordt u via e-mail toegestuurd nadat u het bestelproces hebt voltooid door te klikken op ‘Bestelling plaatsen’ (of een equivalent) en uw betalingsinformatie met succes is verwerkt. Nadat het product/de producten naar u verzonden is/zijn, ontvangt u via e-mail ook een bevestiging van verzending.

Betalingen gebeuren via uw Paypal-account of met creditcard.

3.3    Retour van producten

U hebt het recht om uw bestelling bij ons te annuleren op voorwaarde dat u de Onderneming van uw annulatie op de hoogte brengt binnen de 14 dagen vanaf de dag nadat u de bestelling hebt ontvangen. U moet de annulering van de verkoopovereenkomst in een duidelijk bericht informeren. Dat kunt u doen door het contactformulier in deze Online Shop in te vullen (klik hier om het formulier te openen) of door een e-mail te sturen naar polestar@prominate.com, maar u bent niet verplicht om die kanalen te gebruiken. Als u kiest om het contactformulier te gebruiken, zullen wij u   zo snel mogelijk bevestigen dat wij uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen, ontvangen hebben, bijvoorbeeld via e-mail.

U kunt uw recht om uw bestelling te annuleren ook uitoefenen door gebruik te maken van het standaardformulier van de Zweedse consumentendienst (Konsumentverket), dat u kunt downloaden van de website van die dienst: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett (beschikbaar in het Zweeds).

We verzoeken u te wachten op de retourinstructies van de Onderneming.

Bij annulatie van een bestelling zal de Onderneming u het volledige bedrag terugbetalen, inclusief de verzendingskosten. De terugbetaling gebeurt in dezelfde munteenheid en via dezelfde betalingswijze als diewelke u hebt gebruikt wanneer u uw bestelling hebt geplaatst. U moet de artikelen echter op uw kosten via een veilige weg naar de Onderneming terugsturen om te verzekeren dat ze de Onderneming in goede staat bereiken.

U mag het product/de producten onderzoeken en testen voor u een bestelling annuleert. U zal de  Onderneming echter wel moeten vergoeden als en naarmate de waarde van het product verminderd is doordat u het product meer hebt gemanipuleerd dan nodig was om zijn kenmerken of functies vast te stellen.

Wanneer u de Onderneming contacteert, moet u de volgende informatie vermelden in uw bericht:

 • Uw naam
 • Bestellingsnummer
 • Naam en bedrag van het product/de producten dat/die u wenst terug te zenden
 • De reden waarom u het product/de producten wil terugzenden (verkeerde maat, beantwoordt niet aan de verwachtingen enz.)

In geval van retour zal u de oorspronkelijke leveringsbon die u met uw bestelling hebt ontvangen, nodig hebben.

Uw bestelling wordt gefactureerd in euro. Als u de betaling in een andere munteenheid verricht, passen we in alle transacties een tussenliggende wisselkoers toe. We kunnen ons niet aansprakelijk stellen voor koersschommelingen, in welke richting ook, zelfs in het geval van een retour of omwisseling.

We streven ernaar al uw bestellingen juist en zonder schade uit te voeren. Als u toch een beschadigd, defect of verkeerd product zou ontvangen, contacteer ons dan via het contactformulier (dat u kunt openen door hier te klikken) of via e-mail naar polestar@prominate.com

4. Prijzen en beschikbaarheid

De prijzen die op een bepaald ogenblik gelden, worden gespecificeerd voor elk Product. Wanneer van toepassing worden verzendingskosten aangerekend, die kunnen variëren, afhankelijk van de bestemming en andere praktische factoren. De prijzen zijn onderhevig aan taksen, vastgesteld door de overheden, waaronder de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wetgeving. De taksen worden aan de prijs toegevoegd wanneer u aan de kassa komt en aangepast wanneer u de bestemming van de verzending selecteert. Let erop dat de taksen kunnen variëren, afhankelijk van de bestemming. De betaling gebeurt op het ogenblik van de aankoop en middels de beschikbare betalingsmethoden.

Het kan dat er bijkomende douaneheffingen en bemiddelingskosten van toepassing zijn, afhankelijk van de bestemming van de verzending. Ze worden geïnd op het ogenblik van de levering. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten.

De aanvaarde betalingsmethoden staan vermeld op de website van de Online Shop. U kunt de  betalingsmethode die u wilt gebruiken, aangeven tijdens het checkoutproces. De betalingsinterface gebruikt een beveiligde SSL-server met digitale certificaten en uw betalingsinformatie wordt tijdens het checkoutproces volledig versleuteld.

De Onderneming doet al het mogelijke om te verzekeren dat alle details, beschrijvingen en prijzen in  de Online Shop juist zijn. Toch is een vergissing nooit helemaal uit te sluiten. Als de Onderneming een fout ontdekt in de prijs van een product dat u hebt besteld, zal ze u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en u de keuze bieden uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of ze te annuleren. In geval de Onderneming u niet kan contacteren, zal ze de bestelling als geannuleerd beschouwen. Als u annuleert en u hebt de producten al betaald, wordt u volledig terugbetaald. Wanneer van toepassing, zijn de prijzen inclusief btw.

Soms kan het gebeuren dat er op de website van de Online Shop een typefout of andere fout of onnauwkeurigheid voorkomt of dat de informatie niet volledig of niet up-to-date is. De Onderneming behoudt zich daarom het recht voor om te allen tijde fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden te corrigeren en informatie te wijzigen of te updaten zonder voorafgaande kennisgeving.

 5. Intellectuele eigendomsrechten

De Onderneming en/of Polestar Ltd bezitten alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot de Online Shop en alle materiaal in of verstrekt via de Online Shop, met inbegrip van elk copyright, octrooi, handelsmerk, ontwerprecht, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomsrechten, en de producten omvatten handelsmerken die eigendom zijn van Polestar Ltd. Het gebruik van de Online Shop zal u geen enkel eigendomsrecht geven.

U mag de Online Shop uitsluitend gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden. Elke reproductie of verspreiding van inhoud van de Online Shop is verboden  en kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke straffen. Zonder beperking van het voorgaande, is het kopiëren en gebruiken van de hierboven opgesomde materialen naar een andere server, locatie of drager voor publicatie, reproductie of verspreiding uitdrukkelijk verboden. U mag wel één kopie maken om de inhoud te kunnen bekijken voor uw eigen, persoonlijke gebruik.

Deze Online shop is enkel bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud, software, producten of diensten die deel uitmaken van de Online Shop niet wijzigen, kopiëren, verdelen, doorverzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, commercieel uitbaten, er afgeleide werken van creëren of overdragen. U mag de Online Shop of de inhoud ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder reclame of activiteiten die reclame-inkomsten opleveren op uw eigen site.

6. Schadevergoeding

U stemt ermee in de Onderneming en haar medewerkers, directeurs, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers op verzoek van de Onderneming volledig te vergoeden, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, vorderingen, kosten, schade en verliezen, met inbegrip van gerechtskosten, voortkomend uit een schending van deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden door u, met inbegrip van het gebruik door een andere persoon die de Online Shop bezoekt met gebruik van uw internetaccount door uw toedoen of nalatigheid.

7. Links naar sites van derden partijen

De Online Shop kan links bevatten naar sites die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door derde partijen (‘Sites van derde partijen’). De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud  of producten of diensten die door derde partijen worden aangeboden. Verder kan de inhoud op Sites van derde partijen onderhevig zijn aan afzonderlijke servicevoorwaarden en/of een afzonderlijk privacybeleid, waarvan de Onderneming u aanbeveelt de inhoud te lezen.

8. Overmacht

Gevallen van overmacht ontheffen de Onderneming van haar verplichtingen met betrekking tot de Online Shop indien het betreffende geval van overmacht de prestaties in verband met de Online Shop verhindert of in buitensporige mate verstoort. Voorbeelden van overmacht zijn onder andere brand, aardbeving, overstroming, ontploffing, staking of andere werkonderbrekingen, bestellingen van overheden, onderbreking in de energievoorziening, tekort aan grondstoffen of apparatuur, onderbreking van kabel- of andere datacommunicatie,  veroorzaakt door of voortkomend uit externe factoren, of andere, vergelijkbare oorzaken die de Onderneming niet kon voorzien of waarop ze niet redelijkerwijze kon anticiperen.

 9. Wijzigingen en beëindiging

De Onderneming heeft het recht om deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden te wijzigen door u een redelijke tijd van tevoren op de hoogte te brengen van die wijzigingen. De Onderneming verstrekt u de gewijzigde Gebruiks- en Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken via de Online Shop of een andere, gepaste weg. Door de Online Shop verder te blijven gebruiken nadat u van de wijzigingen op de hoogte bent gebracht, geeft u te kennen dat u de gewijzigde Gebruiks- en Servicevoorwaarden aanvaardt.

In geval u bezwaren hebt tegen de gewijzigde Gebruiks- en Servicevoorwaarden en u en de Onderneming niet schriftelijk anders overeenkomen, zal uw recht om de Online Shop te gebruiken vervallen op de datum waarop de gewijzigde Gebruiks- en Servicevoorwaarden van kracht worden.

De Onderneming kan u op eigen goeddunken op de hoogte brengen van wijzigingen en de gewijzigde Gebruiks- en Servicevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving informeren de volgende keer dat u de Online Shop bezoekt, met de mededeling dat u, indien u de Online Shop verder wil gebruiken, de gewijzigde Gebruiks- en Servicevoorwaarden uitdrukkelijk moet aanvaarden  (bijvoorbeeld, door op ‘Aanvaarden’ te klikken). Indien u de gewijzigde Gebruiks- en Servicevoorwaarden die u worden geïnformeerd overeenkomstig deze paragraaf echter niet aanvaardt, zal uw recht om de Online Shop te gebruiken onmiddellijk vervallen.

Als een bepaling van deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden op eender welk moment op grond van de wet van eender welk land en in welk opzicht ook onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt verklaard, zal dit in geen enkel opzicht invloed hebben op of afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijke en commerciële doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Veranderingen die zijn doorgevoerd nadat u een bestelling hebt geplaatst, hebben geen invloed op die bestelling, tenzij de Onderneming wettelijk verplicht is die veranderingen door te voeren.

10. Beperking van aansprakelijkheid

De Gebruiks- en Servicevoorwaarden hebben op generlei wijze invloed op uw rechten onder de toepasselijke, verplichtende wetgeving (waaronder, maar niet beperkt tot de wetgeving inzake de bescherming van de consument).

Voor zover wettelijk toegestaan, wordt de Online Shop aangeboden op een ‘As Is’-basis zonder garanties van welke soort ook. De Onderneming garandeert niet dat de Online Shop zonder onderbrekingen of fouten zal werken.

Voor zover wettelijk toegestaan, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een mogelijke vertraging, een verandering of verlies van een dienst, product of materiaal, doorgegeven via de Online Shop. De Onderneming is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door onderbrekingen en storingen, met inbegrip van vertraging of verlies van gegevens of veranderingen in gegevens wegens technische defecten of onderhoud. Verder verwerpt de Onderneming alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die u oploopt door schadelijke programma’s (virussen, wormen en dergelijke) of onjuiste inhoud in de Online Shop.

11. Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting

Deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden en de gerelateerde contractuele relatie zijn onderhevig aan de Zweedse wetgeving. De partijen proberen geschillen die voortkomen uit deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden of de gerelateerde contractuele relatie in der minne te regelen. Komen ze niet tot een overeenkomst, dan wordt het geschil in eerste instantie voor de Districtsrechtbank van  Borås, Zweden, gebracht. Niets in deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden beperkt uw verplichte  rechten als consument onder de wetten en regelgevingen voor de bescherming van de consument die van toepassing zijn in uw woonplaats. Zo kan het bijvoorbeeld dat u het recht hebt om geschillen die voortkomen uit deze Gebruiks- en Servicevoorwaarden te laten beslechten door de rechtbank van uw woonplaats.

Als alternatieve weg om een geschil te beslechten, kunt u ook klacht indienen bij de Zweedse Nationale Raad voor Consumentengeschillen (Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)): https://www.arn.se/konsument/. Indien u goederen hebt gekocht binnen de Europese Unie, kunt u ook klacht indienen via het EU Online Dispute Resolution Platform (Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting): http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Betalingsdienstaanbieder

PayPal treedt op als uitvoerder van de afhandeling van de betaling en als betalingsdienstaanbieder.  PayPal wordt op de factuur weergegeven als begunstigde en maakt de betaling over aan de handelaar.

PayPal is een erkende betalingsinstelling. In geval van klachten verzoeken wij u contact op te nemen met de website via dewelke u de betaling hebt verricht.

www.paypal.com

13. Privacyverklaring

Wanneer u deze Online Shop gebruikt, zullen Polestar en de Onderneming uw persoonsgegevens gebruiken als gezamenlijke gegevensverantwoordelijken. Wij nodigen u uit de privacyverklaring, die u hier kunt vinden, te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Polestar en de Onderneming.

14. Waardebonnen

 • Het is niet mogelijk waardebonnen om te ruilen voor cash of ze terug te zenden met het oog op een terugbetaling. Het is ook niet mogelijk de saldo’s van meerdere bonnen te combineren in een nieuwe bon of bonnen te vervangen na hun vervaldatum. De waardebonnen zijn geen wettelijk betaalmiddel en gelden niet als bankkaart, debet- of kredietkaart of waardepapieren.
 • Verloren of gestolen waardebonnen worden niet vervangen. Als u een ongeoorloofde transactie vermoedt, meld dat dan onmiddellijk aan polestar@prominate.com.
 • Als uw aankoop het bedrag van de waardebon overschrijdt, kunt u het saldo betalen met debet- of kredietkaart.
 • De Polestar Additionals webshop behoudt zich het recht voor om een waardebon te weigeren indien dat nodig blijkt. Als dat gebeurt, kunnen we de waardebon vervangen door een nieuwe met dezelfde waarde, tenzij er een vermoeden van fraude is met betrekking tot de waardebon. De waardebon blijft onze eigendom.
 • De waardebonnen zijn geldig voor een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum en moeten binnen die termijn worden gebruikt. Na de vervaldatum kunnen ongebruikte bedragen niet worden terugbetaald of gebruikt bij andere transacties.
 • Het proces voorziet in de aanmaak van een waardeboncode, die met de klant kan worden gedeeld. De klant kan de code bij de checkout invoeren op de pagina met het overzicht van de bestelling.
 • Het gebruik van de waardebon is kosteloos voor de eindconsument.
 • Hebt u nog vragen? Schrijf naar polestar@prominate.com of Hultagatan 15, 50750 Borås, Zweden. U kunt ons ook telefonisch contacteren op het nummer +46 (0) 33-20 66 00.
 • De bovenstaande informatie kan van tijd tot tijd worden aangepast.

 

  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leeg!